V roce 2019 naše společnost vybudovala lokální biokoridor v katastrálním území Bolatice.

V rámci biokoridoru bylo vysázeno 1223 listnatých stromů a 4829 listnatých keřů. Výsadba byla doplněna založením 12.150 m2 travnatých ploch lučního typu.

Biokoridor je krajinný prvek umožňující migraci zvěře mezi biocentry (oblastmi existence rostlinných a živočišných druhů).  V přírodě se jedná zejména o meze, strouhy, aleje a jiné souvislé pásy zeleně.

Námi vybudovaný biokoridor doplnil stávající přírodní úseky do celkové délky 1,3 km, z čehož délka výsadby činila 810 m. Pomohli jsme tak vytvořit  souvislý vegetační úsek široký 50 m, který začíná u jihozápadního okraje lesního porostu Křeménky a směřuje k západní části okraje katastru směrem na Kravaře. 

Tento vybudovaný biokoridor by měl sloužit nejen pro migraci zvěře, ale díky výsadbě keřů zlepšit podmínky pro ukrývání a hnízdění ptactva a hmyzu. Výsadbou stromů a keřů vzniknou větrolamy omezující větrnou erozi půdy a v neposlední řadě zlepšit schopnost zadržování vody v krajině.